Matematyczne aplikacje- Android

Dzieci ze SPE bardzo często borykają się z ogromnymi problemami w uczeniu się matematyki.O specyficznych trudnościach w uczeniu się matematyki mówimy, gdy dzieci, mimo wysiłku, nie potrafią poradzić sobie nawet z łatwymi zadaniami.
Nie rozumieją ich matematycznego sensu i nie dostrzegają zależności pomiędzy liczbami. Deficyty w zakresie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, a także w sferze emocjonalnej dodatkowo potęgują problemy w pojmowaniu matematyki. Jak zatem uczyć i sprawić, by nawet dzieci z dużymi dysfunkcjami chciały liczyć i doskonalić umiejętności matematyczne? Oprócz doboru właściwych metod, form pracy, wykorzystywania kreatywnych pomocy dydaktycznych należy sięgnąć po nowoczesne technologie.

Czytaj dalej

Gry planszowe w edukacji dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

tabliczka1Ucząc dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak najczęściej wykorzystujemy naturalną aktywność dziecka stosując takie metody nauczania, które nam w tym pomagają.  Udowodniono, że ludzie słuchając lub czytając  zapamiętują 10%; 30% tego co widzą, ale aż 90 % tego w czym sami uczestniczą. Zatem może warto wykorzystać gry planszowe? Czytaj dalej

TIK w terapii dzieci ze spektrum autyzmu

infografika(1)Trudno jednoznacznie zdefiniować czym właściwie jest autyzm. Istnieje wiele definicji, które odnoszą się do tych samych dysfunkcji i symptomów w nieco inny sposób.
W 1943 roku psychiatra Leo Kanner jako pierwszy opisał autyzm.  Określił wtedy dzieci z autyzmem jako te, które nie są w stanie mówić i komunikować się z innymi osobami. Nie rozumieją mowy innych, nie potrafią naśladować.
Osoby z autyzmem przebywają w swoim świecie, paradoksalnie  cały czas funkcjonując wśród ludzi. Wspomnieć należy, że dzieci te nie posiadają intencji komunikacyjnych a ich system motywacyjny właściwie nie funkcjonuje.

Nie możemy zapomnieć, że autyzm dotyka zarówno dzieci nisko jak i bardzo wysoko funkcjonujące. O zespole Aspergera natomiast mówimy w odniesieniu do osób, które  pozostają w normie intelektualnej, mówią płynnie, chociaż ze specyficzną melodią w głosie i nie są społecznie wyobcowane.
Ich zachowania społeczne natomiast można określić jako dziwne, niezrozumiałe lub znacznie różniące się od przeciętnych osób. Wszystkich zachowań społecznych i właściwych relacji musimy takie osoby uczyć często przez całe życie, gdyż nie są one dla nich tak oczywiste.
 Do tej kategorii zalicza się ludzi o bardzo różnym poziomie inteligencji. Niektóre osoby z ZA mają naprawdę duże możliwości intelektualne i często osiągają sukcesy w świecie nauki.
Czytaj dalej

Sówka z pomocą uczniom z dysfunkcjami

nagłówek Wśród dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, czy niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wielu entuzjastów nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, na wielorakich poziomach sprawności. Warto naszym zdaniem to wykorzystać w celach edukacyjnych i terapeutycznych, bo gotowe aplikacje edukacyjne i terapeutyczne wbrew opinii wielu pedagogów, są – według nas – nieocenioną pomocą w usprawnianiu wielu zaburzeń. Czytaj dalej

Baza pomysłów na pomoce dydaktyczne – u specjalnych

W jaki sposób nauczyciel może skuteczniej realizować w swojej szkole programy edukacyjne i treści podstawy programowej?

pomoce1Odpowiednio dobrane i estetycznie wykonane pomoce dydaktyczne stanowią źródło bodźców sensorycznych i podnoszą efektywność stosowanych metod nauczania.

Poprzez obserwację, eksperymentowanie, opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie, przewidywanie i komunikowanie rezultatów swych działań uczniowie kształtują umiejętności konieczne do interpretowania zaobserwowanych faktów środowiskowych.

Pomoce dydaktyczne zachęcają do działania, pobudzają aktywność i kreatywność uczniów. Pomagają w zrozumieniu treści edukacyjnych, usprawniają motorykę i percepcję wzrokową. Czytaj dalej

Projekt sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”

Slajd1Zgodnie z przepisami prawa oświatowego szkoła ma obowiązek wykorzystywać nowe technologie w procesie nauczania.
Większość organów prowadzących szkoły, dokłada wielu starań, aby wyposażyć szkoły w niezbędny sprzęt komputerowy  i dlatego każdego roku ponosi dość duże nakłady finansowe na zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, umożliwiających stosowanie TIK w procesie dydaktycznym. Czytaj dalej

Gry stolikowe

P1340144W ostatnim czasie gry planszowe, czy stolikowe przeżywają renesans. Uczniowie coraz chętniej i częściej sięgają do różnorodnego rodzaju gier. Warto, by swój wolny czas spędzali z ich wykorzystaniem.  

Domino, warcaby i bierki, to  gry, które jako pierwsze chcemy zaprezentować, bo cieszyły się największym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły specjalnej.

Czytaj dalej

SPECJALNY TIK część I

Desktop1

Wyposażanie uczniów szkoły specjalnej w umiejętność korzystania z narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej stało się koniecznością tym bardziej, że uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną obowiązuje realizacja tej samej podstawy programowej co w szkole ogólnodostępnej. Ważne jest jednak to, aby dostosować wymagania i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Nie bez znaczenia są również szerokie umiejętności i kompetencje nauczyciela, który w szkole specjalnej, by osiągnąć sukces pracować musi podwójnie. To zaangażowanie, nowoczesne i innowacyjne podejście do edukacji opłaca się i przynosi wymierne efekty. Przykładem tego jest chociażby ostatni nasz sukces w konkursie „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie”, za który otrzymaliśmy 15 tabletów dla szkoły i szafę mobilną do ładowanie sprzętu.

Czytaj dalej

Sposób na edukację europejską

Celem edukacji europejskiej powinno stać się przygotowanie  każdego młodego człowieka do funkcjonowania w różnych obszarach życia wspólnoty europejskiej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stało się to koniecznością. Każdy z nas, a tym bardziej niepełnosprawny, młody człowiek powinien być zdolny do samodzielnego i przede wszystkim świadomego funkcjonowania w świecie. Warto, aby był otwartym na zmiany, planując swój własny rozwój pod kątem indywidualnych aspiracji i dążeń. Powinien umieć korzystać z różnych źródeł informacji i przetwarzać je stosownie do życiowych potrzeb i własnych możliwości.

Aby to wszystko uzyskać powinien mieć świadomość, że wyposażony jest w podstawową wiedzę na temat funkcjonowania wspólnoty jaką jest Unia Europejską. Na kim spoczywa to zadanie, by każdy uczeń, w tym również uczeń niepełnosprawny intelektualnie miał poczucie przynależności, możliwości działania i wpływu na zachodzące zmiany w nowej, bardziej europejskiej Polsce?

Czytaj dalej

Przedsiębiorczy tak samo

Tydzień przedsiębiorczościTydzień przedsiębiorczości i kreatywności, realizowany w ramach projektu dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego, pt.” Młodzi i przedsiębiorczy”, okazał się sukcesem.

Dobra szkoła XXI wieku to szkoła, która pozwala uczniom być kreatywnym, aktywnym i przedsiębiorczym na wszystkich jej płaszczyznach. Rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych, przedsiębiorczych – to są bardzo ważne zadania szkoły współczesnych czasów. Czytaj dalej